Nájdete nás:

 Štefánikova trieda 84, 949 01 Nitra

 Tel: +421 917 060 352

 E-mail: advokat@vancova.sk

 www.vancova.sk

 

 (c) 2017 Advokátska kancelária JUDr. Mária Vančová

       Všetky  práva vyhradené.

 

 

    

 

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 644/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb.

 

Podľa § 1 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom

 a jeho klientom, tzv. zmluvná odmena. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta

 sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

 

       Spôsoby určenia zmluvnej odmeny (môžu byť aj kombinované):

·       Hodinová odmena

Určuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci.

·       Paušálna odmena

Pevná suma za poskytnutie právnych služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie vecí.

·       Podielová odmena

Ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý, je možné dojednať s klientom odmenu ako podiel na hodnote veci v prípade úspechu v spore.

·       Tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny / tarifná odmena podľa § 9 a nasl.

 

Podľa § 9 a nasl. sa základná sadzba tarifnej odmeny stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

  

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

 

·       na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s

 

      poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné

 

      a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

 

·       na náhradu za stratu času.