Nájdete nás:

 Štefánikova trieda 84, 949 01 Nitra

 Tel: +421 917 060 352

 E-mail: advokat@vancova.sk

 www.vancova.sk

 

 (c) 2017 Advokátska kancelária JUDr. Mária Vančová

       Všetky  práva vyhradené.

 

 

    

 

 Občianske právo

 -  Zastupovanie klientov v súdnom konaní, dedičskom konaní, exekučnom konaní, katastrálnom konaní, mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach 

 - Vyhotovenie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, sprostredkovateľská zmluva, príkazná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o podnájme, atď.

-   Zastupovane pred Ústavným súdom SR

-   Vlastnícke právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo

-   Spotrebiteľné spory

-   Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

-   Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

-   Záväzkové právo

-   Právo nehnuteľností

 

 Rodinné právo

Kompletné právne poradenstvo a služby

Súdne aj mimosúdne riešenie sporov

- Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine a ďalších príslušných predpisov

-  Rozvodové konanie

-  Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Určenie a zapretie otcovstva

-  Úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie, výživné a úprava styku)

-  Obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťaťom

-  Zastupovanie pri všetkých druhoch vyživovacej povinnosti pred súdom

-  Vymáhanie výživného

 

 Pracovné právo

-  Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnancov aj zamestnávateľov

Zastupovanie v súdnom konaní vo veciach upravených Zákonník práce

-  Vypracovanie potrebných dokumentov pri vzniku pracovného pomeru

-  Právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru

- Vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce a ich pripomienkovanie

-  Hmotná zodpovednosť zamestnanca

-  Zodpovednosť zamestnávateľa

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

 

 Právo nehnuteľností

- Vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo atď.)

Vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

-  Kontrola zmlúv o prevode vlastníckeho práva

-  Zastupovanie v katastrálnom konaní

-  Vecné bremená, záložné právo, zádržné právo

 

 Obchodné právo

-  Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

-  Zastupovanie v exekučnom konaní

-  Obchodné záväzkové právo (spísanie obchodnoprávnych zmlúv)

-  Vypracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností a ich zmeny

-  Zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a zánik

-  Zrušenie, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva

-  Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom

-  Zastupovanie v konaniach pred živnostenským registrom

- Vykonávanie zápisov zmien (obchodné meno, sídlo, predmet podnikania) alebo výmaz údajov o obchodných spoločnostiach z obchodného registra

-  Zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločnosti

-  Daňová registrácia podnikateľských subjektov

-  Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

-  Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu

 

 Trestné právo

- Vypracovanie oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu

- Podávanie podnetov, návrhov, žiadostí a sťažností vo všetkých štádiách trestného konania

- Obhajoba obvinených v prípravnom konaní

- Obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní

- Uplatňovanie nároku poškodeného na náhradu škody v adhéznom konaní

 

 Vymáhanie pohľadávok

- Právne poradenstvo ohľadom oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky

- Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

- Zastupovanie v exekučnom konaní

 

 Správne právo

- Zastupovanie pred správnymi orgánmi a súdom

- Správne konanie

- Priestupkové konanie