Nájdete nás:

 Štefánikova trieda 84, 949 01 Nitra

 Tel: +421 917 060 352

 E-mail: advokat@vancova.sk

 www.vancova.sk

 

 (c) 2017 Advokátska kancelária JUDr. Mária Vančová

       Všetky  práva vyhradené.

 

 

    

 

Advokátska kancelária JUDr. Mária Vančová, so sídlom v Nitre, poskytuje právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám v rôznych oblastiach práva, a to najmä  v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného, práva nehnuteľností, trestného  a správneho práva. Za účelom poskytovania komplexnej právnej pomoci  spolupracuje  s ďalšími advokátskymi kanceláriami, notármi, exekútormi, správcami konkurznej podstaty,  súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Právny servis bez problémov zabezpečí na celom  území Slovenskej republiky.

             

Advokátka JUDr. Mária Vančová je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7474. Medzi jej priority patrí zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie a individuálny prístup ku každému klientovi. Vždy sa snaží promptne reagovať na individuálne požiadavky a potreby svojich klientov a kladie dôraz na zachovanie profesionality a diskrétnosti. Poskytuje právne poradenstvo,  právne rozbory a stanoviská, posudzuje a vypracováva právne dokumenty, zastupovanie klienta pri rokovaniach, podpisovaní zmlúv a obdobných aktivitách. Na základe plnej moci taktiež podáva v mene klientov žaloby a návrhy na začatie konania, zastupuje klientov na pojednávaniach, zúčastňuje sa mimosúdnych rokovaní s protistranou, zastupuje klienta v súdnych, rozhodcovských, exekučných konaniach, katastrálnych konaniach, a taktiež v správnych konaniach pred inými orgánmi štátnej správy. V rámci obchodného práva zastupuje v konaniach pred obchodným registrom, vymáha pohľadávky, zakladá obchodné spoločnosti a zabezpečuje zmeny údajov zapísaných obchodných spoločností. Pri práci využíva moderné spôsoby komunikácie, ktoré znižujú náklady a urýchľujú vybavenie veci klienta. Advokátska kancelária JUDr. Mária Vančová poskytuje aj bezplatné on-line právne poradenstvo prostredníctvom právnej poradne.