Advokátska kancelária vancova-erb-logo

Advokátska kancelária

Advokátka JUDr. Mária Vančová pôsobí v advokácii od roku 2010. Medzi jej priority patrí zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie a individuálny prístup ku každému klientovi. Jej advokátska kancelária  je moderne zmýšľajúca a dynamicky sa rozvíjajúca kancelária so sídlom v Nitre. Poskytuje komplexné právne služby klientom za účelom minimalizácie nákladov a dosiahnutia maximálneho úspechu. Vždy sa snaží promptne reagovať na individuálne požiadavky a potreby klientov a kladie dôraz na zachovanie profesionality a diskrétnosti. Advokátska kancelária je plne vybavená pre elektronickú komunikáciu s úradmi. Pri práci využíva moderné spôsoby komunikácie, ktoré znižujú náklady a urýchľujú vybavenie veci klienta. Pri poskytovaní právnych služieb advokátska kancelária spolupracuje s konkurznými správcami, exekútormi, notármi, súdmi a inými orgánmi štátnej správy.

Už v rímskom práve platila zásada
vigilantibus iura scripta sunt“  alebo „právo patrí bdelým“,
teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv. Zanedbávané práva po čase zanikajú, respektíve sa stávajú nevymožiteľnými. Neváhajte nás preto kontaktovať. Prvá konzultácia je bezplatná.

Advokátska kancelária - JUDr. Mária Vančová

Naše služby

– Vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo atď.)
–  Vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
–  Zastupovanie v katastrálnom konaní
–  Vecné bremená, záložné právo, zádržné právo

–  Zastupovanie klientov v súdnom konaní, dedičskom konaní, exekučnom konaní, katastrálnom konaní, mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach 

 – Vyhotovenie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, sprostredkovateľská zmluva, príkazná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o podnájme, atď.

–   Zastupovane pred Ústavným súdom SR
–   Vlastnícke právo, podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo
–   Spotrebiteľné spory
–   Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
–   Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
–   Záväzkové právo
–   Právo nehnuteľností

–  Kompletné právne poradenstvo a služby
–  Súdne aj mimosúdne riešenie sporov
– Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine a ďalších príslušných predpisov
–  Rozvodové konanie
–  Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
–  Určenie a zapretie otcovstva
–  Úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie, výživné a úprava styku)
–  Obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťaťom
–  Zastupovanie pri všetkých druhoch vyživovacej povinnosti pred súdom
–  Vymáhanie výživného

–  Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnancov aj zamestnávateľov
–  Zastupovanie v súdnom konaní vo veciach upravených Zákonníkom práce
–  Vypracovanie potrebných dokumentov pri vzniku pracovného pomeru
–  Právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru
– Vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce a ich pripomienkovanie
–  Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

–  Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
–  Obchodné záväzkové právo (spísanie obchodnoprávnych zmlúv)
–  Zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a zánik
–  Zrušenie, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva
–  Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským a daňovým úradom
–  Daňová registrácia podnikateľských subjektov
– Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a exekučných konaniach
–  Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

– Vypracovanie a podávanie oznámení, podnetov, návrhov, žiadostí a sťažností vo všetkých štádiách trestného konania
– Obhajoba obvinených vo všetkých štádiách trestného konania
– Zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nároku poškodeného na náhradu škody v adhéznom konaní

– Právne poradenstvo ohľadom oprávnenosti a vymožiteľnosti pohľadávky
– Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
– Zastupovanie v exekučnom konaní

– Zastupovanie pred správnymi orgánmi a súdom

Expresné služby do 48 hodín

Vypracovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na mieru už od 149 €*

Kúpna zmluva – Zámenná zmluva – Darovacia zmluva – Zriadenie vecného bremena

Vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov od 599 €*

* od obdržania všetkých potrebných podkladov a informácií a úhrady odmeny za právne služby

Cenník

Odmena advokáta

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 644/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb.

Zmluvná odmena

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Jej výška nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zmluvná odmena sa môže dohodnúť ako hodinová, paušálna, podielová alebo tarifná odmena. Spôsoby určenia zmluvnej odmeny sa môžu kombinovať.

  • Hodinová odmena – určuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
  • Paušálna odmena – pevná suma za poskytnutie právnych služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie vecí.
  • Podielová odmena – ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý, je možné dojednať s klientom odmenu ako podiel na hodnote veci v prípade úspechu v spore
  • Tarifná odmena – dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny, s prihliadnutím na hodnotu a druh veci, alebo práva a počet úkonov právnej služby

Tarifná odmena

Ak nedôjde k dohode o spôsobe určenia zmluvnej odmeny medzi advokátom a klientom, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

  • na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
  • na náhradu za stratu času

Zavolajte nám
0917 060 352

Zavolajte nám 0917 060 352

Kontaktné údaje

Advokátska kancelária – JUDr. Mária Vančová
Štefánikova trieda 84, 949 01 Nitra
IČO: 50525191  DIČ: 1075824706     
tel. číslo : +421 917 060 352
e-mail: advokat@vancova.sk

Objednanie na presný termín prvej konzultácie Vám garantuje osobnú prítomnosť advokáta v kancelárii. Na danom termíne je možné sa dohodnúť telefonicky alebo emailom. V prípade jednoduchšieho právneho prípadu je možné danú vec riešiť len prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Napíšte nám

K spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom JUDr. Mária Vančová, Štefánikova tr. 84, Nitra, IČO: 505 25 191 dochádza v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate súhlas prevádzkovateľovi stránky vancova.sk na spracovanie a uchovanie Vašich osobných údajov v poskytnutom rozsahu za účelom odpovedania v súlade s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailovou správou zaslanou na adresu: advokat@vancova.sk

© Advokátka JUDr. Mária Vančová | 2017 – 2022 | Všetky práva vyhradené | Vyrobil: mlynar.org